งานพัฒนานวัตศิลป์

nuac12

นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์
โทรศัพท์ 055-961208

หน่วยวิเคราะห์ภูมิปัญญาและพัฒนา
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์

nuac04

นางสาวธัญญธร จันทะวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961206

nuac15

นางสุรีย์ จันทร์สงคราม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961204

หน่วยส่งเสริมการตลาด

nuac16
นางสุภมาศ อ่ำทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 055-961218

nuac31

นางสาวพิมพ์รภัตร สุขเกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961218

210465

นางสาวกรกนก เหมือนช้าง
พนักงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานขายและสินค้าคงคลัง)
NU Souvenir and Textiles
โทรศัพท์ 055-961217

1224323

นางสาวสุมิตา กังวานวัฒนานุกูล
พนักงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี)
NU Souvenir and Textiles

โทรศัพท์ 055-961217