รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ 2567 

 1. รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 41 (1/2567)

 


ประจำปีงบประมาณ 2566 

1.รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 (10/2565)  
2.รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 (11/2565)
3.รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 28 (1/2566)
4.รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 (2/2566)
5.รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 30 (3/2566)
6.รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 31 (4/2566)
7.รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 32 (5/2566)
8.รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 33 (6/2566)
9. รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 34 (7/2566)
10. รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 35 (8/2566)
11. รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 36 (9/2566)
12. รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 37 (10/2566)
13. รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 38 (11/2566)
14. รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 39 (12/2566)
15. รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 40 (13/2566)

 


ประจำปีงบประมาณ 2561 

แผนงานการประชุมบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปีงบประมาณ2561 
1.รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561
2.รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561
3.รายงานการประชุม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561
4.รายงานการประชุมบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 กันยายน 2561   


ประจำปีงบประมาณ 2559

1.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 1/2559
2.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 2/2559
3.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 3/2559
4.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 4/2559
5.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 5/2559
6.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 6/2559
7.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 7/2559


ประชุมคณะกรรมการประจำสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ประจำปี 2558

1.รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ครั้งที่ 1/2558
2.รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ครั้งที่ 2/2558

ประจำปีงบประมาณ 2558

1.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 1/2558
2.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 2/2558
3.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 3/2558
4.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 4/2558
5.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 5/2558
6.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 6/2558
7.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 7/2558
8.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 8/2558
9.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 9/2558
10.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 10/2558


 

ประชุมคณะกรรมการประจำสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ประจำปี 2557

1.รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ครั้งที่ 1/2557
2.รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ครั้งที่ 2/2557

ประจำปีงบประมาณ 2557

1.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 1/2557
2.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 2/2557
3.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 3/2557
4.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 4/2557
5.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 5/2557
6.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 6/2557
7.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 7/2557
8.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 8/2557
9.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 9/2557


 

ประจำปีงบประมาณ 2556

1.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 1/2556
2.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 2/2556
3.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 3/2556
4.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 4/2556
5.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 5/2556
6.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 6/2556
7.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 7/2556
8.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 8/2556
9.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 9/2556

10.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 10/2556
11.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 11/2556


 

ประจำปีงบประมาณ 2555

1.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 1/2555
2.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 2/2555
3.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 3/2555
4.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 4/2555
5.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 5/2555
6.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 6/2555
7.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 7/2555
8.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 8/2555
9.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 9/2555
10.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 10/2555
11.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 11/2555
12.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 12/2555


ประจำปีงบประมาณ  2554

1.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 1/2554
2.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 2/2554
3.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 3/2554
4.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 4/2554
5.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 5/2554
6.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 6/2554
7.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 7/2554
8.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 8/2554
9.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 9/2554
10.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 10/2554
11.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 11/2554
12.รายงานการประชุม บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ครั้งที่ 12/2554