หน่วยวารสารและหน่วยบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้

nuac01

นางนิพัทธ์ เกษาพร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055 -961200

หน่วยวารสาร

nuac03

นางจรินทร พรมสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 055-961205

หน่วยบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้

nuac18

นางสาวอนงค์ วงศ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961207

nuac02

ว่าที่ร้อยตรีขัณฑพงศ์  เนื่องโนราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961207

Phraeo

นางสาวปรารถนา มากศรทรง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961205