หอศิลป์

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


002 001
ชั้น 1
  เป็นการจัดแสดงภาพในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียน
ชั้น 2  ห้องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ  อาทิเช่น อ.สวัสดิ์ ตันติสุข  อ.พูน เกษจำรัส  อ.ประยูร อุลุชาฏะ  อ.จิตต์ จงมั่นคง  อ.ถวัลย์ ดัชนี
อ.กมล ทัศนาญชลี  อ.ประเทือง เอมเจริญ  อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  นายชวลิต เสริมปรุงสุข เป็นต้น

ชั้น 4  จัดแสดงในรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ชุดเกราะ และ ศาสตราวุธต่าง ๆ 

ติดตามข่าวสาร หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ facebook