แบบฟอร์มทำนุบำรุงฯ

99  แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  new-icon-gif-13
99  ผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
99    แบบฟอร์มรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษา-ม.นเรศวร-2564  
99   แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

99    ประกาศ หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มกรอกประวัติบุคลากรดีเด่น ประเภทสายวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
99   แบบสำรวจและรวบรวมโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (แผนส่งเสริมคุณธรรม 2563) 
99   แบบสำรวจข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
99    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 2562 
99    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุฯ งบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 3 
 99   แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๒
99   แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
99    แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน 
99    แบบฟอร์มเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
99    บันทึกข้อความขอรายงานปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
99    แบบ ทน.3- บันทึกขออนุมัติดำเนินการโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

99    แบบ ทน6. แบบฟอร์มยืนยันข้อเสนอโครงการทำนุฯ ๒๕๖๒  
99    แบบ KS-62 แบบฟอร์มยืนยันรายละเอียดงบประมาณโครงการทำนุฯ
99   แบบยืนยันและติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๒๕๖๑ 
99   แบบฟอร์ม การติดตามความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๖๑
99   ” แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ๒๕๖๑ “

99   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 
99   “แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑”