วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการ

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
และอารยธรรมศึกษา (Soft Power) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

08122301