มอบรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม

960-1200-01

 

📣กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมส่งผลงานภายใต้โครงการ การให้รางวัลผลงานเกี่ยวกับ
“ศิลปะและวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🏆รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท🏆
จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

🔴การส่งผลงาน
ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 (ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์)

🔴คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ส่งสมัคร
เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม

🔴คุณลักษณะของผลงาน
🔸เป็นผลงานหรือนวัตกรรม หรือการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
🔸สื่อให้เห็นถึงความงาม คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
🔸มีเทคนิคเชิงสร้างสรรค์หรือศิลปะประยุกต์ ไม่ใช่ลอกเลียนแบบผู้อื่น

🔴รายละเอียดการส่งผลงาน และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
//bitly.ws/33srP

🔴ติดต่อสอบถาม
☎️0 5596 1143 หรือ 09 1839 4054 (คุณปวีณา นัยนิตย์)

📍 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
WEBPAGE: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
WEBSITE: WWW.NUAC.NU.AC.TH